ساختار سازمانی و تشکیلات دفتر مرکزی

تعداد بازدید:۲۶۳۱۷

 

نمودار سازمانی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

 

نمودار سازمانی معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع

 

نمودار سازمانی معاونت آموزش و کارآفرینی

 

نمودار سازمانی معاونت پژوهش و فنآوری

 

نمودار سازمانی معاونت فرهنگی

 

نمودار سازمانی معاونت هماهنگی و امور مجلس


پست های مصوب دفتر مرکزی

 

1- حوزه ریاست :

 

 (10001) رئیس جهاد دانشگاهی

(10002) مشاور رئیس

(10003) مشاور رئیس

(10004) مشاور رئیس

 

 

1-0-1- دبیرخانه هیات امنا، شوراها و مجامع

(10101) مدیر دبیرخانه هیات امناء، شوراها و مجامع

(10102) کارشناس پیگیری

(10103) متصدی امور دفتری و تایپ

 

1-0-2- دبیرخانه هیات اجرایی جذب

(10201)  رئیس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب (02/09/1394)

(10202)  کارشناس بررسی توانایی علمی (02/09/1394)

(10203)  کارشناس بررسی صلاحیت عمومی (02/09/1394)

(10204) متصدی امور دفتری و تایپ (02/09/1394)

 

1-1- اداره کل حوزه ریاست

(11001) مدیر کل حوزه ریاست

(11003) متصدی امور دفتری و تایپ

 

1-1-1- دفتر رئیس

(11101) مدیر دفتر رئیس

(11102) متصدی امور دفتری و تایپ

(11103) نامه رسان

 

1-1-2- اداره بازرسی

(11201) مدیر اداره بازرسی

(11202) بازرس

(11203) حسابرس

 

1-1-3- اداره پیگیری

(11301) مدیر اداره پیگیری

(11302) کارشناس مسئول پیگیری

(11303) کارشناس پیگیری

(11304) کارشناس مسئول پیگیری امور ایثارگران

 

1-2- اداره کل روابط عمومی

(12001) مدیر کل روابط عمومی

(12002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

1-2-1- اداره تبلیغات و انتشارات

(12101) مدیر اداره تبلیغات و انتشارات

(12102) کارشناس امور فرهنگی و تبلیغات

(12103) کارشناس امور انتشارات

(12104) کارشناس طراحی و گرافیک

(12105) کارشناس سمعی و بصری

(12106)  متصدی امور اجرایی و هماهنگی

 

1-2-2- اداره ارتباطات رسانه ای

(12201) مدیر اداره ارتباطات رسانه ای

(12202) کارشناس ارتباطات رسانه‌

(12203) کمک کارشناس رسانه

 

1-2-3- اداره مدیریت ارتباط مخاطبین

(12301) مدیر اداره ارتباط مخاطبین

(12302) کارشناس ارتباطات

(12303) کارشناس گردآوری و فرآوری اطلاعات

(12304) کمک کارشناس ارتباطات

 

1-3- دفتر همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل

(13001) مدیر کل دفتر همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل

(13002) متصدی امور دفتری و تایپ

(13003) کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و ارتباطات بین الملل

(13004) کارشناس امور بین الملل

(13005) کارشناس مسئول همکاری های بین الملل

(13006) کارشناس همکاری های بین الملل

(13007) مترجم

 

1-4- اداره کل حراست

(14001) مدیر کل دفتر حراست

(14002) مسئول دفتر

(14003) کارشناس طرح، آموزش و هماهنگی واحدهای تابعه

(14004) کارشناس طرح، آموزش و هماهنگی واحدهای تابعه

(14005) متصدی امور دفتری

 

1-4-1- معاونت حفاظت پرسنلی

(14100) معاون حفاظت پرسنلی

(14101) کارشناس بایگانی حفاظت پرسنلی

(14102) کاردان بایگانی حفاظت پرسنلی

(14103) متصدی امور دفتری

 

1-4-1-1- اداره تعیین صلاحیت

(14111) مدیر اداره تعیین صلاحیت

(14112) کارشناس تعیین صلاحیت

(14113) کارشناس تعیین صلاحیت

 

1-4-1-2- اداره جمع‌آوری، بررسی و اطلاع‌رسانی

(14121) مدیر اداره جمع‌آوری، بررسی و اطلاع‌رسانی

(14122) کارشناس اداره جمع‌آوری، بررسی و اطلاع‌رسانی

(14123) کارشناس اداره جمع‌آوری، بررسی و اطلاع‌رسانی

 

1-4-2- معاونت حفاظت اسناد و فنآوری اطلاعات

(14200) معاون حفاظت اسناد و فنآوری اطلاعات

 

1-4-2-1- اداره حفاظت اسناد طبقه‌بندی شده

(14210) مدیر اداره حفاظت اسناد طبقه‌بندی شده

(14211) کارشناس طرحهای حفاظت اسناد

(14212) کارشناس دبیرخانه محرمانه دستگاه

(14213) متصدی دبیرخانه محرمانه دستگاه

(14214) کارشناس صدور کارت

 

1-4-2-2- اداره حفاظت فنآوری اطلاعات

(14220) مدیر اداره حفاظت و فنآوری اطلاعات

(14221) کارشناس حفاظت شبکه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای

(14222) کارشناس اتوماسیون حراست

 

1-4-3- معاونت حفاظت فیزیکی

(14300) معاون حفاظت فیزیکی

 

1-4-3-1- اداره طرحهای حفاظت فیزیکی

(14310) مدیر اداره طرحهای حفاظت فیزیکی

(14311) کارشناس طرحهای حفاظت فیزیکی

(14312) کارشناس مسئول حفاظت فنی و الکترونیک

(14313) کارشناس حفاظت فنی و الکترونیک

(14314) کارشناس پدافند غیرعامل

(14315) سرپرست اطلاعات و نگهبانی

(14316) متصدی اطلاعات و نگهبانی

(14317) نگهبان

(14318) نگهبان

(14319) نگهبان

(14320) نگهبان

(14321) نگهبان

(14322) نگهبان

(14323) نگهبان

(14324) نگهبان

(14325) نگهبان

(14326) نگهبان

(14327) نگهبان

(14328) نگهبان

  

2- معاونت پژوهش و فناوری :

 

(20001) معاون پژوهش و فناوری

 

دفتر معاونت

(20101) مسئول دفتر

(20102) متصدی امور دفتری

(20103)  کارشناس امور پژوهشی

(20104)  کارشناس امور پژوهشی (کمیته اخلاق)

 

 دفتر مدیریت پروژه های خاص پژوهش و فناوری

(20201)  مدیردفتر مدیریت پروژه های خاص پژوهش و فناوری

(20202)  کارشناس هماهنگی پروژه های خاص

 

اداره کل راهبری پژوهش و فناوری

(21001) مدیر کل راهبری پژوهش و فناوری

(21002) متصدی امور دفتری

 

اداره برنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری

(21101) مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری

(21102) کارشناس برنامه ریزی و توسعه پژوهشی

(21103) کارشناس برنامه ریزی و توسعه پژوهشی

(21104) کارشناس برنامه ریزی و توسعه پژوهشی

 

 اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21201) مدیر اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21202) کارشناس پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21203) کارشناس پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21204) کمک کارشناس خدمات پژوهشی

 

اداره آمار، اطلاعات و مستند سازی

(21301) مدیر اداره آمار، اطلاعات و مستندسازی

(21302) کارشناس آمار و اطلاعات

(21303) کارشناس آمار و اطلاعات

(21304) کارشناس اسناد و مدارک علمی

(21305) کارشناس مستند سازی و تدوین گزارش ها

(21306) کارشناس مستند سازی و تدوین گزارش ها

(21307) کمک کارشناس آرشیو اسناد

 

دفتر تخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی

(22001) مدیر کل دفتر تخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی

(22002) متصدی امور دفتری

 

گروه مطالعات نیازسنجی و پروژه یابی

(22101) مدیر گروه مطالعات نیازسنجی و پروژه یابی

(22102) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(22103) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(22104) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

 

گروه پیگیری طرحها

(22201) مدیر گروه پیگیری طرحها

(22202) کارشناس پیگیری طرحها

(22203) کارشناس پیگیری طرحها

(22204) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(22301) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(22302) کارشناس نظارت و ارزیابی

(22303) کارشناس نظارت و ارزیابی

(22303) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر

(23001) مدیر کل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر

(23002) متصدی امور دفتری

 

گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(23101) مدیر گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(23102) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(23103) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(23104) کارشناس پیگیری طرحها

(23105) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(23201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(23202) کارشناس نظارت و ارزیابی

(23203) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

دفتر تخصصی علوم پزشکی

(24001) مدیر کل دفتر تخصصی علوم پزشکی

(24002) متصدی امور دفتری

 

گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(24101) مدیر گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(24102) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(24103) کارشناس پیگیری طرحها

(24104) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(24201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(24202) کارشناس نظارت و ارزیابی

(24203) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

(25001) مدیر کل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

(25002) متصدی امور دفتری

 

گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(25101) مدیر گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(25102) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(25103) کارشناس پیگیری طرحها

(25104) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(25201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(25202) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

مرکز خدمات تخصصی مهندسی و ساخت مونولیت و کاتالیست خودرو

110002700001    رییس مرکز خدمات تخصصی مهندسی و ساخت مونولیت و کاتالیست خودرو

110002700002    معاون پشتیبانی مرکز

110002700003    کارشناس اداری

110002700004    کارشناس امور اجرایی

 

اداره امور مالی

110002701001    مدیر اداره امور مالی

 

اداره تحقیق و توسعه

110002702001    مدیر اداره امور تحقیق و توسعه

 

اداره کنترل پروژه

110002703001    مدیر اداره کنترل پروژه

 

مرکز خدمات تخصصی مهندسی و ساخت واحدهای فراورشی نفت

110002800001    رییس مرکز خدمات تخصصی مهندسی و ساخت واحدهای فراورشی نفت

110002800002    متصدی امور دفتری و تایپ

110002800003   معاون پشتیبانی

110002800004    معاون ساخت

110002800005    معاون مهندسی

110002800006    کارشناس مالی

 

اداره خرید

110002801001    مدیر اداره خرید

 

اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه

110002802001    مدیر اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

اداره کنترل و ابزار دقیق

110002803001    مدیر اداره کنترل و ابزار دقیق

 

اداره مهندسی کالا و مواد

110002804001    مدیر اداره مهندسی کالا و مواد

110002804002    کارشناس

 

اداره فرآیند

110002805001    مدیر اداره فرآیند

1100028054002    کارشناس

 

اداره مکانیک

110002806001    مدیر اداره مکانیک

110002806002    کارشناس

 

اداره سیویل و سازه

110002807001    مدیر اداره سیویل و سازه

110002807002    کارشناس

 

اداره برق

110002808001    مدیر اداره برق

110002808002    کارشناس

 

 

 

 3- معاونت آموزش و کارآفرینی  : 

110003000001   معاون آموزش و کارآفرینی                   

 دفتر معاونت           110003001001 مسئول دفتر              

 دفتر معاونت           110003001002 کارشناس پیگیری      

 

 دفتر مدیریت پروژه های خاص آموزش و کارآفرینی  

  110003002001  رییس دفتر مدیریت پروژه های خاص آموزش و کارآفرینی                  

   110003002002  مسئول دفتر         

   110003002003  مدیر پروژه          

   110003002004  کارشناس هماهنگی و پیگیری              

   110003002005   کارشناس مستندسازی        

    110003002006  کارشناس اجرایی  

    110003002007  مدیر پروژه          

    110003002008  کارشناس هماهنگی و پیگیری          

    110003002009  کارشناس مستندسازی        

    110003002010  کارشناس اجرایی  

 

دبیرخانه امور اعضای هیأت علمی و کمیسیون های دائمی

    110003100001  مدیرکل دبیرخانه امور اعضای هیأت علمی و کمیسیون های دائمی              

          اداره کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی      

                  110003101001 مدیر اداره کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی                       

                   110003101002  کارشناس امور کمیسیون ها و هیأتهای امناء

                   110003101003 کارشناس امور کمیسیون ها و هیأتهای امناء 

         اداره امور اعضای هیات علمی

                  110003102001    مدیر اداره امور اعضای هیأت علمی         

                   110003102002   کارشناس امور اعضای هیأت علمی          

                   110003102003   کارشناس امور اعضای هیأت علمی          

                   110003102004    کارشناس امور اعضای هیأت علمی          

 

   اداره کل راهبری و نظارت راهبردی 

      110003200001  مدیر کل راهبری و نظارت راهبردی                        

      110003200002  متصدی امور دفتری        

         اداره نظارت بر مراکز آموزش عالی  

                110003201001        مدیر اداره نظارت بر مراکز آموزش عالی            

                110003201002         کارشناس برنامه ریزی و نظارت بر مراکز آموزش عالی   

         اداره نظارت بر مراکز تخصصی و مهارتی

                110003202001      مدیر اداره نظارت بر مراکز تخصصی و مهارتی      

                110003202002      کارشناس برنامه ریزی و نظارت بر مراکز تخصصی و مهارتی  

                110003202003      کارشناس برنامه ریزی و نظارت بر مراکز تخصصی و مهارتی

         اداره امور اساتید و مدرسان

               110003203001        مدیر اداره امور اساتید و مدرسان   

               110003203002        کارشناس امور آموزشی              

               110003203003         کارشناس امور آموزشی         

     

دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش 

   110003300001  مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش               

   110003300002  متصدی امور دفتری          

گروه نیاز سنجی و برنامه ریزی راهبردی   

    110003301001      مدیرگروه نیازسنجی و برنامه ریزی راهبردی   

    110003301002       کارشناس برنامه ریزی آموزشی            

     110003301003       کارشناس برنامه ریزی آموزشی            

 گروه برنامه ریزی و تولید محتوای آموزشی و کارآفرینی 

     110003302001     مدیر گروه برنامه ریزی و تولید محتوای آموزشی و کارآفرینی   

     110003302002     کارشناس برنامه ریزی آموزشی              

     110003302003     کارشناس برنامه ریزی آموزشی              

 گروه توسعه فضای مجازی و مدیریت دانش

    110003303001      مدیر گروه مستندسازی و مدیریت دانش        

    110003303002     کارشناس امور آموزشی                      

    110003303003     کارشناس آمار و اطلاعات          

        

اداره کل مدیریت پروژه های آموزش و کارآفرینی   

    110003400001      مدیرکل پروژه های آموزش و کارآفرینی                          

    110003400002      متصدی امور دفتری                        

        اداره پروژه یابی 

           110003401001        مدیر اداره پروژه یابی     

           110003401002        کارشناس پروژه یابی آموزشی              

           110003401003        کارشناس پروژه یابی آموزشی              

       اداره راهبری پروژه ها   

           110003402001         مدیر اداره راهبری پروژه ها                

           110003402002          کارشناس کنترل پروژه                       

           110003402003          کارشناس نظارت و پیگیری قراردادها    

 

اداره کل توسعه کارآفرینی و اشتغال    

  110003500001   مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال                        

   110003500002  متصدی امور دفتری          

        اداره ترویج و توسعه کارآفرینی 

            110003501001     مدیر اداره ترویج و توسعه کارآفرینی 

            110003501002      کارشناس ترویج و توسعه کارآفرینی 

            110003501003      کارشناس ترویج و توسعه کارآفرینی 

        اداره توانمندسازی و هدایت شغلی 

            110003502001       مدیر اداره توانمندسازی و هدایت شغلی         

            110003502002       کارشناس برنامه ریزی و توانمندسازی   

            110003502003        کارشناس مشاوره و هدایت شغلی         

         اداره مدیریت امور رسانه و بازار کار  

             110003503001        مدیر اداره مدیریت امور رسانه و بازار کار      

             110003503002         مسئول قسمت مشاوره شغلی و کاریابی             

             110003503003          کارشناس مشاوره شغلی                     

              110003503004         مسئول قسمت تحریریه     

              110003503005          کارشناس رسانه و خبر                       

              110003503006           مسئول قسمت آماده سازی نشر                     

              110003503007           کارشناس طراحی و گرافیک                

              110003503008           کارشناس ادبی و ویراستاری     

           

اداره کل امور مالی  

      اداره حسابداری    110006201002     کارشناس امور مالی 

توضیحات 1: تغییر عنوان پست از" متصدی دریافت و پرداخت " به " کارشناس امور مالی " عطف به درخواست شماره 288829 مورخ99/12/14 مدیرکل محترم امور مالی

 

                  

 4- معاونت فرهنگی : 

 

(40001) معاون فرهنگی

 

4-0-1- دفتر معاونت

(40111) مسئول دفتر

(40112) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-1- دفتر مطالعات فرهنگی

(41001) مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی

(41002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-1-1- گروه مطالعات راهبردی

(41101) مدیر گروه مطالعات راهبردی

(41102) کارشناس مطالعات فرهنگی

(41103) کارشناس مطالعات فرهنگی

(41104) کارشناس مطالعات فرهنگی

 

4-1-2- گروه آمار و اطلاعات

(41201) مدیر گروه آمار و اطلاعات

(41202) کارشناس آمار و اطلاعات

(41203) کارشناس آمار و اطلاعات

(41204) کمک کارشناس آمار و اطلاعات

 

4-1-3- گروه مطالعات رویدادهای فرهنگی

(41301) مدیر گروه مطالعات رویداد های فرهنگی

(41302) کارشناس برنامه ریزی و هماهنگی

(41303) کارشناس امور فرهنگی

  

4-2- دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی

(42001) مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی

(42002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-2-1- گروه نیاز سنجی و بررسی طرح های فرهنگی

(42101) مدیر گروه نیاز سنجی و بررسی طرح های فرهنگی

(42102) کارشناس نیاز سنجی فرهنگی

(42103) کارشناس نیاز سنجی فرهنگی

(42104) کارشناس بررسی طرح‌ها

 

4-2-2- گروه برنامه‌ریزی راهبردی

(42201) مدیر گروه برنامه‌ریزی راهبردی

(42202) کارشناس برنامه‌ریزی راهبردی

(42203) کارشناس برنامه ریزی راهبردی

 

4-2-3- گروه نظارت و ارزیابی

(42301) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(42302) کارشناس نظارت و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی

(42303) کارشناس نظارت و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی

 

4-3- اداره کل راهبری امور فرهنگی

(43001) مدیر کل راهبری امور فرهنگی

(43002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-3-1- اداره اجرایی فرهنگی

(43101) مدیر اداره اجرایی فرهنگی

(43102) کارشناس امور فرهنگی

(43103) کارشناس امور فرهنگی

 

4-3-2- اداره اطلاع رسانی و مستندسازی فرهنگی

(43201) مدیر اداره اطلاع رسانی و مستندسازی فرهنگی

(43202) کارشناس اطلاع رسانی فرهنگی

(43203) کارشناس اسناد و مدارک و مستند سازی فرهنگی

(43204) کارشناس پیگیری و هماهنگی

(43205) متصدی امور کتابخانه و آرشیو

(43206) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-3-3- اداره همکاری ها و مشارکت های فرهنگی

(43301) مدیر اداره همکاری ها و مشارکت های فرهنگی

(43302) کارشناس همکاری های فرهنگی

(43303) کمک کارشناس امور فرهنگی

  

 5- معاونت هماهنگی و امور مجلس: 

 

(50001) معاون هماهنگی و امور مجلس 

 

5-0-1- دفتر معاونت

(50111) مسئول دفتر

(50112) متصدی امور دفتری و تایپ 

 

5-0-2- دفتر هماهنگی طرح های ویژه/ ملی

(50221) مدیر دفتر هماهنگی طرح های ویژه/ملی

(50222) کارشناس هماهنگی طرح های ویژه/ملی

 

5-1- دفتر امور مجلس

(51001) مدیر کل دفتر امور مجلس (14/04/1394) (انتقال از معاونت پشتیبانی)

(51002) کارشناس امور مجلس (14/04/1394) (انتقال از معاونت پشتیبانی)

(51101) متصدی امور دفتری و تایپ (14/04/1394) (انتقال از معاونت پشتیبانی)

 

(51102) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور اقتصادی)

(51103) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور اقتصادی)

 

(51201) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی:مدیر اداره تعاملات تجاری و توسعه صادرات)

(51202) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور بازرگانی)

(51203) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور بازرگانی)

 

(51301) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: مدیر اداره امور شرکتها و موسسات)

(51302) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور شرکتها و موسسات)

(51303) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور شرکتها و موسسات)

(51304) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور شرکتها و موسسات)

 

5-2- اداره کل امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52001) مدیر کل امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

5-2-1- اداره برنامه ریزی امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52101) مدیر اداره برنامه ریزی امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52102) کارشناس برنامه ریزی و نظارت

(52103) کارشناس برنامه ریزی و نظارت

 

5-2-2- اداره امور هماهنگی و توسعه ارتباطات

(52201) مدیر اداره امور هماهنگی و توسعه ارتباطات

(52202) کارشناس هماهنگی و توسعه

 

5-2-3- اداره خدمات پشتیبانی مدیران

(52301) مدیر اداره خدمات پشتیبانی مدیران

(52302) کارشناس امور مدیران

(52303) کارشناس امور مدیران

 

5-3- دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

(53001) مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

(53002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

5-3-1- گروه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور شبکه جهاد

(53101) مدیر گروه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور شبکه جهاد

(53102) کارشناس برنامه‌ریزی

(53103) کارشناس برنامه‌ریزی

 

5-3-2- گروه ارزیابی و نظارت عالیه امور شبکه جهاد

(53201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی عالیه امور شبکه جهاد

(53202) کارشناس نظارت و ارزیابی

(53203) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

5-3-3- گروه مدیریت منابع اطلاعات

(53301) مدیر گروه منابع اطلاعات

(53302) کارشناس آمار و اطلاعات

(53303) کارشناس آمار و اطلاعات

 

 6- معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع : 

 

(60001) معاون پشتیبانی و مدیریت منابع

 

اداره پیگیری و هماهنگی:

110006001001       مدیر اداره پیگیری و هماهنگی

110006001002       مسئول قسمت پیگیری

110006001003       کارشناس اجرایی و هماهنگی

 

اداره کل تعالی سرمایه انسانی و توسعه رفاه

110006100001          مدیرکل تعالی سرمایه انسانی و توسعه رفاه

110006100002          دستیار اجرایی مدیرکل

 

گروه برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی

110006101001          رییس گروه برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی

110006101002          مسئول قسمت فناوری منابع انسانی

110006101003          کارشناس فناوری منابع انسانی

110006101004          کارشناس ممیزی منابع انسانی

110006101005          کارشناس حاکمیت سرمایه انسانی

 

اداره مدیریت استعداد و عملکرد

110006102001          رییس اداره مدیریت استعداد و عملکرد

110006102002          کارشناس امور مدیران

110006102003          مسئول قسمت برنامه ریزی و تأمین سرمایه انسانی

110006102004          کارشناس برنامه ریزی و تأمین سرمایه انسانی

110006102005          کارشناس روابط کار و پایان خدمت

110006102006          کارشناس مدیریت استعداد و جانشین پروری

110006102007          مسئول قسمت مدیریت عملکرد سرمایه انسانی

110006102008          کارشناس مدیریت عملکرد سرمایه انسانی

110006102009          کارشناس مدیریت عملکرد سرمایه انسانی

 

اداره جبران خدمات و توسعه رفاه

110006103001          رییس اداره جبران خدمات و توسعه رفاه

110006103002          مسئول قسمت حقوق و مزایا

110006103003          کارشناس راهبرد جبران خدمات

110006103004          کارشناس محاسبات حقوق، پاداش و مزایا

110006103005          مسئول قسمت راهبرد خدمات رفاهی و سلامت

110006103006          کارشناس راهبرد خدمات رفاهی

110006103007          کارشناس بهداشت ایمنی و سلامت

 

اداره آموزش و تعالی اعضا

110006104001          رییس اداره آموزش و تعالی اعضا

110006104002          کارشناس مدیریت دانش، تجارب و پیشنهادها

110006104003          مسئول قسمت مدیریت نظام آموزش و تعالی اعضا

110006104004          کارشناس راهبرد امور آموزش اعضا

110006104005          کارشناس راهبرد امور آموزش اعضا

 

اداره خدمات منابع انسانی و پشتیبانی ستاد

110006105001          رییس اداره خدمات منابع انسانی و پشتیبانی ستاد

110006105002          مسئول قسمت خدمات منابع انسانی

110006105003          کارشناس پیشخوان خدمات منابع انسانی

110006105004          کارشناس خدمات رفاهی و سلامت

110006105005          کارشناس امور اداری

110006105006          مسئول قسمت دبیرخانه و راهبری اسناد

110006105007          کارشناس راهبری اسناد

110006105008          کارشناس دبیرخانه و مکاتبات

110006105009          کمک کارشناس دبیرخانه و مکاتبات

110006105010          مسئول قسمت تشریفات و خدمات پشتیبانی

110006105011          کارشناس تشریفات و امور مهمانان

110006105012          کارشناس خدمات پشتیبانی

110006105013          کمک کارشناس امور غذاخوری، پذیرایی و تشریفات

110006105014          متصدی پذیرایی و تشریفات

110006105015          متصدی پذیرایی و تشریفات

110006105016          متصدی پذیرایی و تشریفات

110006105017          متصدی پذیرایی و تشریفات

110006105018          متصدی پذیرایی و تشریفات

110006105019          متصدی پذیرایی و تشریفات

110006105020          متصدی پذیرایی و تشریفات

110006105021          متصدی پذیرایی و تشریفات

110006105022          مسئول قسمت امور نقلیه

110006105023          راننده(برونسپاری)

 110006105024          راننده(برونسپاری)

110006105025          راننده(برونسپاری)

110006105026          راننده(برونسپاری)

110006105027          راننده (بانام)

110006105028          مسئول قسمت کارپردازی و تدارکات

110006105029          کارشناس تدارکات

110006105030          کارپرداز

110006105031          مسئول قسمت تأسیسات

110006105032          تکنسین تأسیسات

 

6-2- اداره کل امور مالی

(62001) مدیر کل امور مالی و ناظر مالی (ذیحساب)

(62002) معاون ناظر مالی (معاون ذیحساب)

(62003) مسئول دفتر

(62004) متصدی امور دفتری و تایپ

 

6-2-1- اداره حسابداری

(62101) مدیر اداره حسابداری

(62102) حذف (11/06/1393) (عنوان قبلی:کارشناس مسئول رسیدگی)

110006201002    کارشناس امور مالی (عنوان قبلی:متصدی دریافت و پرداخت)

(62103) متصدی دریافت و پرداخت

(62104)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلی:کارشناس رسیدگی و تطبیق اسناد)

(62105)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلی:کمک کارشناس رسیدگی و تطبیق اسناد)

(62106) کارشناس امور اعتبارات

(62107) کارشناس مسئول حسابهای اختصاصی

(62108) کارشناس تنظیم حسابهای اختصاصی (تغییر عنوان از: حسابدار تنظیم حسابها- 22/10/1397)

(62109) کارشناس تنظیم حسابهای اختصاصی (تغییر عنوان از: حسابدار تنظیم حسابها- 22/10/1397)

(62110) کارشناس مسئول حسابهای بودجه عمومی

(62111) کارشناس تنظیم حسابهای بودجه عمومی

(62112) کارشناس تنظیم حسابهای بودجه عمومی

(62113) کارشناس حقوق و دستمزد (تغییر عنوان از: حسابدار حقوق و دستمزد- 22/10/1397)

(62114) حسابدار انبار و متصدی بایگانی اسناد

 

6-2-2- اداره حسابرسی

(62201) مدیر اداره حسابرسی

(62202) کارشناس مسئول حسابرسی واحد های استان تهران

(62203) کارشناس مسئول حسابرسی واحد های سایر استانها

(62204) حسابرس

(62205) حسابرس

(62206) حسابرس

(62207) حسابرس

 

6-2-3- اداره تلفیق حسابها

(62301) مدیر اداره تلفیق حسابها

(62302) کارشناس مسئول تلفیق

(62303) کارشنا س تلفیق حسابها

(62304) کارشنا س تلفیق حسابها

(62305) کارشناس ثبت دفاتر قانونی

 

6-2-4- اداره اموال

(62401) مدیر اداره اموال (تغییر عنوان از مدیر اداره تدارکات و انبار -11/06/1393)

(62402)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلی:کارشناس تدارکات)

(62403) انباردار

(62404)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلی:کارپرداز)

(62405) جمعدار اموال (کارشناس)

(62406) کمک کارشناس جمعدار اموال

 

6-2-5- اداره رسیدگی به اسناد

(62501) مدیر اداره رسیدگی به اسناد (11/06/1393)

(62502) کارشناس مسئول رسیدگی(11/06/1393)

(62503) کارشناس رسیدگی و تطبیق اسناد (11/06/1393)

(62504) کمک کارشناس رسیدگی و تطبیق اسناد (11/06/1393)

 

6-3- اداره کل فنی و طرح های عمرانی

(63001) مدیر کل فنی و طرح های عمرانی

(63002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

6-3-1- اداره نظارت و بازرسی های فنی

(63101) مدیر اداره نظارت و بازرسی های فنی

(63102) کارشناس تاسیسات

(63103) کارشناس تاسیسات

(63104) کارشناس ساختمان و تأسیسات (11/12/1398)

(63105) کارشناس ساختمان و تأسیسات (05/11/1399)

110006301005      مسئول قسمت تأسیسات

 

6-3-2- اداره طرح های عمرانی

(63201) مدیر اداره طرح های عمرانی

(63202) کارشناس ساختمان و تاسیسات

(63203) کارشناس ساختمان و تاسیسات

(63204) کارشناس ساختمان و تاسیسات

(63205) کارشناس ساختمان و تاسیسات

110006302007      مسئول قسمت ساختمان

 

6-4- دفتر بودجه، تشکیلات و روش ها

(64001) مدیر کل دفتر بودجه، تشکیلات و روش ها

(64002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

6-4-1- گروه مهندسی روش

(64101) مدیر گروه مهندسی روش

(64102) کارشناس سیستم ها و روش ها

(64103) کارشناس سیستم ها و روش ها

(64104) کارشناس تدوین مقررات و استانداردها

 

6-4-2- گروه برنامه‌ریزی و بودجه

(64201) مدیر گروه برنامه‌ریزی و بودجه

(64202) کارشناس نظارت بر عملکرد بودجه

(64203) مسئول قسمت جذب و توسعه منابع

(64204) کارشناس برنامه و بودجه

 

6-4-3- گروه سازماندهی ساختار و تشکیلات

(64301) مدیر گروه سازماندهی ساختار و تشکیلات

(64302) کارشناس ساختار و تشکیلات

(64303) کارشناس طبقه بندی مشاغل

 

6-5- اداره کل توسعه فناوری اطلاعات

(65001) مدیر کل توسعه فناوری اطلاعات

(65002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

6-5-1- اداره توسعه شبکه و ارتباطات

(65101) مدیر اداره توسعه شبکه و ارتباطات

(65102) کارشناس توسعه شبکه و ارتباطات

(65103) کارشناس راهبری شبکه و ارتباطات

(65104) کارشناس امنیت نرم افزار

(65105) کارشناس امنیت شبکه

 

6-5-2- اداره پشتیبانی نرم افزار و اطلاع رسانی

(65201)  مدیر اداره پشتیبانی نرم افزار و اطلاع رسانی

(65202) کارشناس نرم افزار

(65203) کمک کارشناس نرم افزار

(65204) کارشناس طراحی و پشتیبانی وب سایت و پورتال

 

6-5-3- اداره تامین و پشتیبانی سخت افزار

(65301) مدیر اداره تامین و پشتیبانی سخت افزار

(65302) کارشناس سخت افزار

(65303) کارشناس سخت افزار

(65304) کارشناس سخت افزار

 

6-6- دفتر امور حقوقی و قراردادها

(66001) مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها

(66002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

6-6-1- گروه امور قراردادها و دعاوی

(66101) مدیر امور قراردادها و دعاوی

(66102) کارشناس مسئول امور قراردادها

(66103) کارشناس امور حقوقی

(66104) کارشناس مسئول دعاوی حقوقی، کیفری و ثبتی

(66105) کارشناس امور حقوقی

(66106) کارشناس مسئول دعاوی استخدامی، کار و تأمین اجتماعی

110006601007            کارشناس امور حقوقی

توضیحات:

  - تغییر عنوان پست متصدی دریافت و پرداخت به کارشناس امور مالی عطف به درخواست شماره 288829 مورخ 14/12/1399 مدیر کل محترم امور مالی