ماده واحده کمک هزینه فوت

تعداد بازدید:۸۴۳۷

 [1]هیأت امناء جهاددانشگاهی، با اصلاحیه پیشنهادی ماده واحده کمک هزینه فوت به شرح ذیل، موافقت نمود

در موارد زیر به اعضای موضوع ماده ۲ آیین نامه استخدامی یا ورثه بلافصل آنان، معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به عنوان کمک هزینه فوت پرداخت می شود: فوت عضو شاغل، عضو بازنشسته و پدر، مادر، همسر، فرزند و افراد تحت تکفل عضو شاغل.

تبصره: این کمک هزینه برای فوت پدر و مادر غیر تحت تکفل عضو در صورتی قابل پرداخت است که ایشان مستمری بگیر صندوق های بازنشستگی یا در استخدام سازمان دیگری نبوده و تحت تکفل فرد دیگری نباشند


 

[1]- مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت امنا مورخ 26/9/99