جستجو :

نهمین گردهمایی معاونین پشتیبانی واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها، مراکز و پارک‌های تابعه جهاددانشگاهی صبح روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با محوریت « آسیب شناسی منابع و مصارف در جهاددانشگاهی» در جهاددانشگاهی واحد استان زنجان افتتاح شد.


دهمین گردهمایی معاونین پشتیبانی واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها، مراکز و پارک‌های تابعه جهاددانشگاهی صبح روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴ با محوریت « توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی و امور رفاهی» در جهاددانشگاهی واحد استان خراسان رضوی افتتاح شد.


سیزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پشتیبانی واحدهای سازمانی تابعه جهاددانشگاهی صبح روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶ بامحوریت تدوین برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی در مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی افتتاح شد.


دوازدهمین گردهمایی سراسری معاونان پشتیبانی واحدهای سازمانی تابعه جهاددانشگاهی صبح روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ بامحوریت سیاست های حوزه معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع در برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی افتتاح شد.


یازدهمین گردهمایی معاونین پشتیبانی واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها، مراکز و پارک‌های تابعه جهاددانشگاهی صبح روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ با هدف تدوین برنامه جامع رفاهی برای پرسنل جهاد دانشگاهی در مجتمع رفاهی سلامت مرضیه شهرستان بابلسر افتتاح شد.